Správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Malá farma Košice    

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Zápisnicu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : 801-2018-048296
Názov zbierky : Festival HARMÓNIA V ŽIVOTE
Dátum začatia zbierky: 02.12.2018
Dátum ukončenia zbierky: 02.12.2018
Názov správneho orgánu: Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republika
Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Košice

Účel verejnej zbierky: Účelom verejnej zbierky bolo poskytnutie pomoci opusteným, týraným, túlavým zvieratám, výstavba nových priestorov, zabezpečenie veterinárnej starostlivosti, socializácia a umiestnenie zvierat.
Cieľ verejnej zbierky: Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky pre občianske združenie Malá farma Košice, na zaplatenie výstavby nových priestorov, zaplatenie veterinárnych nákladov a nákladov na krmivo.
Priebeh vykonávania zbierky : Príspevky boli zbierané do 1 (jednej) stacionárnej pokladničky, ktorá bola zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením na Festivale HARMÓNIA V ŽIVOTE v hoteli Hilton, Hlavná 1, 040 01 Košice, dňa 02.12.2018.
Hrubý výnos z verejnej zbierky: Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol 45,50 EUR. Pokladnička bola otvorená dňa 03.12.2018 o 15:00. O otvorení bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 06.12.2018.
Čistý výnos z verejnej zbierky: 41,60 EUR
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti Malá farma Košice v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky – z prostriedkov sme uhradili časť veterinárnych nákladov za mesiac december 2018. Poplatok za vedenie účtu bol v hodnote 3,90 EUR.