Správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Malá farma Košice    

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Zápisnicu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : 801-2018-048375
Názov zbierky : Živý betlehem
Dátum začatia zbierky: 24.11.2018
Dátum ukončenia zbierky: 23.12.2018

Názov správneho orgánu: Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
Územie použitia verejnej zbierky:
Slovenská republika
Názov obce kde sa zbierka vykonávala:
Košice

Účel verejnej zbierky: Účelom verejnej zbierky bolo poskytnutie pomoci opusteným, týraným, túlavým zvieratám, výstavba nových priestorov, zabezpečenie veterinárnej starostlivosti, socializácia a umiestnenie zvierat.
Cieľ verejnej zbierky: Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky pre občianske združenie Malá farma Košice, na zaplatenie výstavby nových priestorov, zaplatenie veterinárnych nákladov a nákladov na krmivo.
Priebeh vykonávania zbierky : Príspevky boli zbierané do 1 (jednej) stacionárnej pokladničky, ktorá bola zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením na vianočných trhoch Terasa, OC Galéria shopping Toryská 5, od 24.11.2018 do 23.12.2018.
Hrubý výnos z verejnej zbierky: Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol 435,00 EUR. Pokladnička bola otvorená dňa 27.12.2018 o 14:00. O otvorení bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 02.01.2019.
Čistý výnos z verejnej zbierky: 428,63 EUR
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti Malá farma Košice v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky – z prostriedkov sme uhradili časť veterinárnych nákladov za mesiac január 2019. Poplatky za vedenie účtu boli v hodnote 6,37 EUR.